Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

OPTİMUM

ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Barbaros Cad. Beyit Sok. No:17/2 Y. Dudullu, Ümraniye 34775 İstanbul adresinde yer alan Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri A.Ş. (“Optimum”) olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Sizden aldığımız özgeçmişlerin içerisinde ad, soyad, doğum tarihi gibi kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İş Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve işe alım sürecini yönetebilmek amacıyla tarafımıza vermeniz durumunda engellilik durumu gibi sağlık verileri, vakıf ve sendika üyelik verileri ve kimlik belgelerinizde yer alan fotoğraf gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

Eğitim Verisi

İşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan eğitim gördüğünüz okullar, katıldığınız seminer ve kurslar gibi eğitim verilerinizi işlemekteyiz.

İstihdam Verisi

İşe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla özgeçmişinizde yer alan önceki işyerleriniz ve pozisyonlarınız, referans kişi bilgileri gibi istihdam verilerinizi işlemekteyiz.

Askerlik Verileri

Şirket içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için askerlikten muaf olup olmadığınız, tecil bilginiz gibi askerlik verilerini sizden talep ederek elde etmekte ve işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

§  Bize çalışmak için başvurduğunuzda sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için sizin veya duruma göre referans ya da yakınlarınızın bize e-posta aracılığıyla gönderdiği veya elden teslim ettiğiniz özgeçmişleri topluyoruz.

§   Kariyer.net ve Linkedin gibi platformlarda paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle paylaşma tercihlerinize göre söz konusu platformlar içerisinden sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

§   İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve kayda alınması

§   İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması

§   İstihdam edilecek çalışan adayının duruma göre şirketimizde görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti

§   Çalışan adayları hakkında talepleri doğrultusunda referans alınması

§   Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması

§   Çalışan adayının verdiği bilgilerin doğruluğunun kontrolü

§   İstihdam edilmesi planlan çalışan adayına teklif sunma

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

§   Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

§   Kişisel verileriniz referans gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşılmaktadır.

§   Google Bulut hizmeti (G-Suite) kullanmamız ve Google bulut sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle yurt dışına aktarmaktayız. Verileriniz Google sunucularında kriptografik şifrelemeyle saklanmakta ve verilerin içeriğine şirketimiz dışında kimsenin erişimi bulunmamaktadır.

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

§  Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

§  Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

§  Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

§  Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

§  Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

§  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

§   Yazılı ve imzalı olarak

§   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

§   Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

§   Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta: info@optimumcozum.com

İletişim Formu: Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Mersis No:0644036946800011

Adres: Barbaros Cad. Beyit Sok. No:17/2 Y.Dudullu, Ümraniye 34775 İstanbul